ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 72 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 72 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Comments Off on ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 72 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 72 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

1. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വളളത്തോൾ നഗർ- 6 ആൺകുട്ടി.
2. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വളളത്തോൾ നഗർ- 5 പെൺകുട്ടി.
3. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വളളത്തോൾ നഗർ- 9 പെൺകുട്ടി.
4. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വളളത്തോൾ നഗർ- 31 പുരുഷൻ.
5. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി – 6 പെൺകുട്ടി.
6. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി – 34 പുരുഷൻ.
7. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി – 30 സ്ത്രീ.
8. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി -9 ആൺകുട്ടി.
9. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി -27 പുരുഷൻ.
10. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കൊണ്ടായി- 16 ആൺകുട്ടി.
11. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കൊണ്ടായി- 84 പുരുഷൻ.
12. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കൊണ്ടായി- 39 സ്ത്രീ.
13. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കൊണ്ടായി- 58 സ്ത്രീ.
14. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട്- 16 ആൺകുട്ടി.
15. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട്- 39 പുരുഷൻ.
16. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട്- 19 പുരുഷൻ.
17. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട്- 21 പുരുഷൻ.
18. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 60 പുരുഷൻ.
19. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- ചേർപ്പ് – 3 പെൺകുട്ടി.
20. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 5 പെൺകുട്ടി.
21. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 22 സ്ത്രീ.
22. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 30 സ്ത്രീ.
23. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 1 ആൺകുട്ടി.
24. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 32 പുരുഷൻ.
25. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 71 സ്ത്രീ.
26. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 71 പുരുഷൻ.
27. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 60 പുരുഷൻ.
28. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- മേലൂർ – 48 പുരുഷൻ.
29. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 24 പുരുഷൻ.
30. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- അവണിശ്ശേരി – 13 പെൺകുട്ടി.
31. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- അവണിശ്ശേരി – 41 സ്ത്രീ.
32. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- അവണിശ്ശേരി – 50 പുരുഷൻ.
33. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- കൂർക്കഞ്ചേരി- 52 സ്ത്രീ.
34. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ഒല്ലൂർ – 42 പുരുഷൻ.
35. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ- 56 സ്ത്രീ.
36. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- കൊടുങ്ങലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 4 പെൺകുട്ടി.
37. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 70 സ്ത്രീ.
38. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി – 85 സ്ത്രീ.
39. സമ്പർക്കം- എറിയാട് – 20 സ്ത്രീ.
40. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 16 ആൺകുട്ടി.
41. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂർ – 2 ആൺകുട്ടി.
42. സമ്പർക്കം- എളവളളി – 54 പുരുഷൻ.
43. സമ്പർക്കം- മാള – 25 സ്ത്രീ.
44. സമ്പർക്കം- അവണ്ണിശ്ശേരി – 56 സ്ത്രീ.
45. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങലൂർ – 7 ആൺകുട്ടി..
46. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 18 പെൺകുട്ടി.
47. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 11 ആൺകുട്ടി..
48. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 17 ആൺകുട്ടി..
49. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങലൂർ – 45 പുരുഷൻ.
50. ഉറവിടമറിയാത്ത ചൂണ്ടൽ സ്വദേശി – 74 സ്ത്രീ.
51. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 20 പുരുഷൻ.
52. ഉറവിടമറിയാത്ത ദേശമംഗലം സ്വദേശി – 58 പുരുഷൻ.
53. ഉറവിടമറിയാത്ത പഴയന്നൂർ സ്വദേശി – 66 സ്ത്രീ.
54. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് സ്വദേശി – 43 സ്ത്രീ.
55. ഉറവിടമറിയാത്ത ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 48 പുരുഷൻ.
56. റിയാദ്- ദേശമംഗലം – 40 പുരുഷൻ.
57. മാംഗ്ലൂർ – ചേലക്കര – 20 പുരുഷൻ.
58. തമിഴ്നാട് – തെക്കുംകര – 24 പുരുഷൻ.
59. മഹാരാഷ്ട്ര- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 59 പുരുഷൻ.
60. കർണ്ണാടക- പറപ്പൂക്കര – 25 പുരുഷൻ.
61. കർണ്ണാടക- വെങ്കിടങ്ങ് – 27 പുരുഷൻ.
62. സമ്പർക്കം – അരിമ്പൂർ – 46 പുരുഷൻ
63. സമ്പർക്കം – തൃശ്ശൂർ – 60 പുരുഷൻ
64. സമ്പർക്കം- പനമുക്ക് – 52 പുരുഷൻ
65. സമ്പർക്കം- അമ്മാടം – 69 പുരുഷൻ
66. സമ്പർക്കം- അരണാട്ടുകര – 58 പുരുഷൻ
67. സമ്പർക്കം- മായന്നൂർ – 12 ആൺകുട്ടി
68. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 42 സ്ത്രീ
69. സമ്പർക്കം- പുത്തൻചിറ – 82 സ്ത്രീ
70. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 23 പുരുഷൻ
71. സമ്പർക്കം- – തുറവൻകാട് – 60 പുരുഷൻ
72. സമ്പർക്കം- – മരുതൻകോട് – 16 പെൺകുട്ടി

Related Posts

വരന്തരപ്പിള്ളിയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ്‌ : വൻനാശം

Comments Off on വരന്തരപ്പിള്ളിയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ്‌ : വൻനാശം

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 927 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Comments Off on സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 927 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കുന്നംകുളം ഗവ. മോഡൽ ബോയ്സ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിക്കും

Comments Off on കുന്നംകുളം ഗവ. മോഡൽ ബോയ്സ് സ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയം തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിക്കും

ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കരിയര്‍ വെബിനാര്‍

Comments Off on ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കരിയര്‍ വെബിനാര്‍

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 593 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Comments Off on സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 593 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സ്വപ്‌നം ; ഗുരുവായൂർ മേൽപ്പാലത്തിന്‌ രൂപരേഖയായി

Comments Off on കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സ്വപ്‌നം ; ഗുരുവായൂർ മേൽപ്പാലത്തിന്‌ രൂപരേഖയായി

ചേലക്കര : കളപ്പാറ ട്രൈബൽ കോളനി -മങ്ങാട് റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ ആരംഭിച്ചു

Comments Off on ചേലക്കര : കളപ്പാറ ട്രൈബൽ കോളനി -മങ്ങാട് റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ ആരംഭിച്ചു

തലചായ്ക്കാനല്ല, വിശപ്പ് മാറ്റാനാണീ തലയണകൾ

Comments Off on തലചായ്ക്കാനല്ല, വിശപ്പ് മാറ്റാനാണീ തലയണകൾ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 8553 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Comments Off on സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 8553 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ആദ്യ വനിത എക്സൈസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി സജിത ചുമതലയേറ്റു

Comments Off on ആദ്യ വനിത എക്സൈസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി സജിത ചുമതലയേറ്റു

തൃശൂർ സിറ്റി മാർക്കറ്റ് മാനേജ്‌മെൻറ് സംവിധാനം മാതൃകാപരം: മുഖ്യമന്ത്രി

Comments Off on തൃശൂർ സിറ്റി മാർക്കറ്റ് മാനേജ്‌മെൻറ് സംവിധാനം മാതൃകാപരം: മുഖ്യമന്ത്രി

ബാലഭാസ്കറിന്‍റെ മരണം; നുണപരിശോധനക്ക് നാല് സാക്ഷികൾ സമ്മതം അറിയിച്ചു

Comments Off on ബാലഭാസ്കറിന്‍റെ മരണം; നുണപരിശോധനക്ക് നാല് സാക്ഷികൾ സമ്മതം അറിയിച്ചു

Create AccountLog In Your Account%d bloggers like this: