ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 156 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 156 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Comments Off on ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 156 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

അമല ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) – 24
അമലക്ലസ്റ്റർ(ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ സമ്പർക്കം) -13
ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) -31
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ – പ്രൈവറ്റ് -1
നടവരമ്പ് ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം)-9
മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം)-2
മങ്കര ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) – 7
ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) -3
മറ്റു സമ്പർക്കം – 51
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവർ – 6
ഉറവിടമറിയാത്തവർ – 9
ആകെ -156

1. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 63 സ്ത്രീ.
2. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 57 പുരുഷൻ .
3. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 52 പുരുഷൻ .
4. സമ്പർക്കം- വെട്ടുക്കാട്- 50 പുരുഷൻ .
5. സമ്പർക്കം- പുത്തുര് – 36 സ്ത്രീ.
6. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ- തെക്കുംക്കര – 58 പുരുഷൻ .
7. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – തെക്കുംക്കര- 56 സ്ത്രീ.
8. സമ്പർക്കം- കണ്ടശ്ശാംകടവ്- 63 സ്ത്രീ.
9. ഉറവിടമറിയാത്ത 59 സ്ത്രീ.
10. ആന്റമാൻ- താന്നിശ്ശേരി – 57 പുരുഷൻ .
11. സമ്പർക്കം- മറ്റം- 35 സ്ത്രീ.
12. സമ്പർക്കം- അവിട്ടപ്പിളളി – 38 പുരുഷൻ .
13. സമ്പർക്കം- എലഞ്ഞിപ്ര – 53 പുരുഷൻ .
14. സമ്പർക്കം- പോട്ട – 54 പുരുഷൻ
15. സമ്പർക്കം- കൊട്ടാറ്റ് – 30 പുരുഷൻ .
16. സമ്പർക്കം- കുറ്റിക്കാട് – 48 പുരുഷൻ .
17. സമ്പർക്കം- ചേരാമംഗലം – 65 സ്ത്രീ.
18. സമ്പർക്കം- വേലൂര് – 43 സ്ത്രീ.
19. സമ്പർക്കം- ആളൂര് – 52 പുരുഷൻ .
20. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ – 45 പുരുഷൻ .
21. സമ്പർക്കം- വളളിക്കുന്ന് – 19 സ്ത്രീ.
22. സമ്പർക്കം- വളളിക്കുന്ന് – 60 പുരുഷൻ
23. സമ്പർക്കം- തിരുവനന്തപ്പുരം – 41 പുരുഷൻ
24. സമ്പർക്കം- അവണ്ണിശ്ശേരി – 44 ദിവസം ആൺകുട്ടി.
25. സമ്പർക്കം- ചാവ്വക്കാട് – 33 പുരുഷൻ

26. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ – 31 പുരുഷൻ.

27. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 52 പുരുഷൻ.
28. സമ്പർക്കം- തമ്പുരാൻപ്പടി – 56 സ്ത്രീ.
29. സമ്പർക്കം- അത്താണി – 41 പുരുഷൻ.
30. സമ്പർക്കം- അത്താണി – 38 പുരുഷൻ..
31. സമ്പർക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് – 59 സ്ത്രീ.
32. സമ്പർക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് – 30 സ്ത്രീ.
33. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 5 ആൺകുട്ടി.
34. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 6 പെൺകുട്ടി.
35. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 10 പെൺകുട്ടി.
36. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 27 സ്ത്രീ.
37. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 65 പുരുഷൻ.
38. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 50 പുരുഷൻ.
39. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 13 ആൺകുട്ടി.
40. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 14 ആൺകുട്ടി.
41. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 14 ആൺകുട്ടി.
42. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – 25 സ്ത്രീ.
43. സമ്പർക്കം- കുരിയച്ചിറ – 76 പുരുഷൻ.
44. ഉറവിടമറിയാത്ത നന്ദിപുലം സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
45. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 32 പുരുഷൻ.
46. സമ്പർക്കം- കണ്ടശ്ശാംകടവ് – 33 പുരുഷൻ.
47. കർണ്ണാടക – 68 സ്ത്രീ.
48. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 54 സ്ത്രീ.
49. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 36 പുരുഷൻ.
50. സമ്പർക്കം- ഉറുമ്പൻകുന്ന് – 47 പുരുഷൻ.
51. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 60 പുരുഷൻ.
52. സമ്പർക്കം- കുറ്റിച്ചിറ – 23 പുരുഷൻ.
53. സമ്പർക്കം- ഉറുമ്പൻകുന്ന് – 34 സ്ത്രീ.
54. സമ്പർക്കം- മേച്ചിറ – 45 പുരുഷൻ.
55. സമ്പർക്കം- മുരിങ്ങൂർ – 61 പുരുഷൻ.
56. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 52 സ്ത്രീ.
57. സമ്പർക്കം- കരൂര് – 47 പുരുഷൻ.
58. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 36 സ്ത്രീ.
59. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 29 സ്ത്രീ.
60. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 2 ആൺകുട്ടി.
61. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി് – 44 പുരുഷൻ.
62. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 42 പുരുഷൻ.
63. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 7 ആൺകുട്ടി.
64. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 56 സ്ത്രീ.
65. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 30 പുരുഷൻ.
66. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 2 ആൺകുട്ടി.
67. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 70 പുരുഷൻ.
68. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 15 സ്ത്രീ.
69. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 36 സ്ത്രീ.
70. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 23 സ്ത്രീ.
71. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 70 സ്ത്രീ.
72. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 43 പുരുഷൻ.
73. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 50 പുരുഷൻ.
74. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി് – 36 പുരുഷൻ.
75. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 52 സ്ത്രീ.
76. ആന്റമാൻ – പടിയൂര്- 15 ആൺകുട്ടി.
77. സമ്പർക്കം- കൂടപ്പുഴ – 53 പുരുഷൻ.
78. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 48 സ്ത്രീ.
79. സമ്പർക്കം- വെറ്റിലപ്പാറ – 47 പുരുഷൻ.
80. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 58 സ്ത്രീ.
81. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 75 സ്ത്രീ.
82. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 50 സ്ത്രീ.
83. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 40 പുരുഷൻ.
84. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 50 സ്ത്രീ.
85. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 13 ആൺകുട്ടി.
86. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 55 പുരുഷൻ.
87. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 47 പുരുഷൻ.
88. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 47 പുരുഷൻ.
89. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 25 പുരുഷൻ.
90. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 45 പുരുഷൻ.
91. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 53 സ്ത്രീ.
92. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 17 പെൺകുട്ടി.
93. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 57 സ്ത്രീ.
94. സമ്പർക്കം- വെളളാങ്കല്ലൂർ- 30 പുരുഷൻ.
95. സമ്പർക്കം- വെളളാനിക്കര – 36 സ്ത്രീ.
96. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 14 ആൺകുട്ടി.
97. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 36 സ്ത്രീ.
98. സമ്പർക്കം- മുണ്ടൂര് – 55 സ്ത്രീ.
99. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 13 ആൺകുട്ടി.
100. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 14 പെൺകുട്ടി.
101. സമ്പർക്കം- തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി – 25 പുരുഷൻ .
102. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 55 സ്ത്രീ.
103. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂർ – 36 സ്ത്രീ.
104. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 28 സ്ത്രീ.
105. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ- 45 സ്ത്രീ.
106. സമ്പർക്കം- എം.ജി കാവ് – 36 പുരുഷൻ .
107. സമ്പർക്കം- പുവ്വത്തുര്- 65 പുരുഷൻ.
108. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 58 പുരുഷൻ.
109. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 43 സ്ത്രീ.
110. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 10 ആൺകുട്ടി.
111. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 27 സ്ത്രീ.
112. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ – 23 പുരുഷൻ
113. ഉറവിടമറിയാത്ത – പട്ടിക്കാട് – 34 സ്ത്രീ.
114. സമ്പർക്കം- മനക്കൊടി – 32 പുരുഷൻ.
115. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 8 പെൺകുട്ടി.
116. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 24 സ്ത്രീ.
117. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ – 26 പുരുഷൻ.
118. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 11 പെൺകുട്ടി.
119. ഉറവിടമറിയാത്ത – ത്യശ്ശൂർ – 24 പുരുഷൻ.
120. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 33 പുരുഷൻ.
121. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 40 പുരുഷൻ.
122. ഉറവിടമറിയാത്ത – ചാലക്കുടി – 50 സ്ത്രീ.
123. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 31 സ്ത്രീ.
124. ആന്ധ്രപ്രദേശ്- വാസുപുരം – 33 പുരുഷൻ.
125. സമ്പർക്കം- വെളളാനിക്കര – 37 പുരുഷൻ.
126. ഉറവിടമറിയാത്ത – എറവ് – 19 പുരുഷൻ.
127. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 30 സ്ത്രീ.
128. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 21 പുരുഷൻ.
129. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 25 പുരുഷൻ.
130. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 31 പുരുഷൻ.
131. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 82 സ്ത്രീ.
132. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 39 പുരുഷൻ.
133. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 21 പുരുഷൻ.
134. സമ്പർക്കം- മരത്തംക്കോട് – 38 പുരുഷൻ.
135. സമ്പർക്കം- ചേറൂര് – 33 സ്ത്രീ.
136. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 40 സ്ത്രീ.
137. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 58 പുരുഷൻ.
138. സമ്പർക്കം- അരിമ്പൂര്- 29 പുരുഷൻ.
139. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 48 സ്ത്രീ.
140. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 56 സ്ത്രീ.
141. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂര് – 84 പുരുഷൻ.
142. തമിഴ്‌നാട്-ആര്യംപാടം – 36 പുരുഷൻ.
143. ഹരിയാന-പുതുരുത്തി – 34 പുരുഷൻ.
144. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂര് – 35 സ്ത്രീ.
145. ഉറവിടമറിയാത്ത – തേനൂർ – പാലക്കാട്- 65 പുരുഷൻ.
146. സമ്പർക്കം- അഞ്ഞൂർ – 21 പുരുഷൻ.
147. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 2 പെൺകുട്ടി.
148. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 73 സ്ത്രീ.
149. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 60 സ്ത്രീ
150. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 3 പെൺകുട്ടി.
151. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 5 ആൺകുട്ടി.
152. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 15 ആൺകുട്ടി.
153. ഉറവിടമറിയാത്ത – പന്നിത്തടം – 63 പുരുഷൻ.
154. ഉറവിടമറിയാത്ത -അന്നലൂർ -8 ആൺകുട്ടി.
155. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി- 35 സ്ത്രീ.
156. സമ്പർക്കം- കുറുമാൽ – 55 പുരുഷൻ.

Related Posts

കുന്നംകുളത്ത് പോലീസ് കടകൾ അടപ്പിച്ചു

Comments Off on കുന്നംകുളത്ത് പോലീസ് കടകൾ അടപ്പിച്ചു

4 ഡാമുകൾ തുറന്നു; ചിമ്മിനിയും പീച്ചിയും തുറക്കാൻ സാധ്യത

Comments Off on 4 ഡാമുകൾ തുറന്നു; ചിമ്മിനിയും പീച്ചിയും തുറക്കാൻ സാധ്യത

ചിമ്മിനിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു, ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പ്

Comments Off on ചിമ്മിനിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു, ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പ്

സന്നദ്ധസേന പ്രവർത്തകരെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ട്

Comments Off on സന്നദ്ധസേന പ്രവർത്തകരെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ട്

കൗതുകക്കാഴ്ചയായി കൊറ്റിക്കൂട്ടങ്ങൾ

Comments Off on കൗതുകക്കാഴ്ചയായി കൊറ്റിക്കൂട്ടങ്ങൾ

യുട്യൂബർ വിജയ് പി നായർക്ക് ജാമ്യം

Comments Off on യുട്യൂബർ വിജയ് പി നായർക്ക് ജാമ്യം

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 946 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥീരികരിച്ചു

Comments Off on തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 946 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥീരികരിച്ചു

ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകൾ

Comments Off on ജില്ലയിലെ പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകൾ

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക്ഡൌണ്‍; സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗം ഇന്ന്

Comments Off on സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക്ഡൌണ്‍; സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗം ഇന്ന്

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്- നീര്‍ത്തട വികസന മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാനിനും കരുവന്നൂർ നദീതട പ്ലാനിനും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം

Comments Off on മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്- നീര്‍ത്തട വികസന മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാനിനും കരുവന്നൂർ നദീതട പ്ലാനിനും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം

വളത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ : കുന്നംകുളവും ഗുരുവായൂരും നമ്പർ വൺ

Comments Off on വളത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ : കുന്നംകുളവും ഗുരുവായൂരും നമ്പർ വൺ

കുന്നംകുളം പുതിയ ബസ്‌സ്റ്റാന്‍ഡ് ഇന്ന്‌ സമര്‍പ്പിക്കും

Comments Off on കുന്നംകുളം പുതിയ ബസ്‌സ്റ്റാന്‍ഡ് ഇന്ന്‌ സമര്‍പ്പിക്കും

Create AccountLog In Your Account%d bloggers like this: