അറിയാം : ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആകുന്നുവെന്നു .

അറിയാം : ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആകുന്നുവെന്നു .

Comments Off on അറിയാം : ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആകുന്നുവെന്നു .

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം എപ്പോഴേ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട സ്വത്ത് ആയ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കാനോ അവരുടെ കുട്ടിത്തവും വിദ്യാഭ്യാസവും വേണ്ടത്ര പുരോ​ഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തിരക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഓടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിത തിരക്കുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും അവരുടെ ബാല്യവും എല്ലാം തന്നെ തിരക്കിൽ
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account